Raporty cen transferowych prezentują szczegółowe i łatwo przetwarzalne dane na temat rozliczeń z podmiotami powiązanymi. W obecnym czasie duże znaczenie ma posiadanie strategii zarządzania ryzykiem wynikającym z cen transferowych, w której ważnym staje się prawidłowe zaprezentowanie w dokumentacji faktów i kluczowych założeń do przyjętych rozliczeń oraz przesłanie na czas oświadczenia zarządu i formularza TPR-C.

W 2024 r. podatnicy po raz drugi będą składać ten formularz według zmienionego w 2023 r. wzoru i sposobu wysyłki. Podstawową różnicą względem wcześniejszych regulacji dotyczących TPR-C jest możliwość złożenia formularza za pośrednictwem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Wcześniej nie było możliwości przeniesienia tego obowiązku na pełnomocnika.

Istotną zmianą jest również brak konieczności składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowym charakterze stosowanych cen. Oświadczenie według nowego rozporządzenia stanowi integralną część TPR-C, którego przekazanie do organu tożsame jest ze złożeniem ww. oświadczenia.

Ważne zmiany objęły również raportowanie procesu restrukturyzacji. Dotychczas należało podać wartość wynagrodzenia w związku z restrukturyzacją, aktualnie podatnicy zobowiązani są do ujawnienia, czy wynagrodzenie to zostało faktycznie wypłacone lub otrzymane oraz w jakiej formie (pieniężnej albo innej).

Podatnicy wypełniający w 2024 r. obowiązki sprawozdawcze za 2023 r. będą zobligowani sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz wysłać TPR-C wraz z oświadczeniem podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Ceny transferowe nieustannie cieszą się zainteresowaniem organów podatkowych. Szczególnie wnikliwej kontroli poddawane są transakcje prowadzone z podmiotami mającymi siedziby na terenie tzw. rajów podatkowych. W tym przypadku limity wartości transakcji, powyżej których należy stosować TP, są znacznie niższe.

Podczas kontroli lub w ramach czynności sprawdzających kontrolujący mają prawo wezwać podatnika do przedłożenia dokumentacji cen transferowych. Przepisy zobowiązują podatnika do przekazania dokumentacji w terminie 14 dni.

Należy pamiętać, że podatnicy nie w każdej sytuacji mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Brak tego obowiązku nie zwalnia jednak podatnika z ustalania ich zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Wynikające z KKS sankcje z tytułu niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych są ustalane w stawkach dziennych. Ich wysokość nie może być mniejsza niż 1/30 wynagrodzenia minimalnego ani przekroczyć jego czterystu krotności. Od 1 stycznia 2024 minimalne wynagrodzenie wynosi 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 wynosi 4.300 zł. W stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku – 3.600 zł, jest to wzrost o 19,4%. Za nieterminowe przygotowanie formularza cen transferowych grozi maksymalna kara grzywny w wysokości 240 stawek dziennych.