Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, które są ujęte pod względem finansowym. Jego zadaniem jest przedstawienie bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, nazywa się dniem bilansowym. Jeśli rok obrotowy firmy jest taki sam jak rok kalendarzowy, wtedy dniem bilansowym jest 31 grudnia. 

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i polskiej walucie. 

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają: 

Wszystkie firmy zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca. 

Niezłożenie sprawozdania finansowego w danym terminie grozi różnymi sankcjami, które opisane są w ustawie o rachunkowości. W myśl tej ustawy, kto nie dopełni tego obowiązku podlega karze grzywny, a nawet ograniczenia wolności. 

W takiej sytuacji jest to traktowane jako przestępstwo, za które sąd może wymierzyć karę grzywny od 10 do 720 stawek dziennych, gdzie wysokość stawki dziennej może wahać się od 10 zł do 2000 zł. Sąd może również nałożyć karę ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat. Innymi sankcjami za nieterminowe złożenie sprawozdania może być postępowanie przymuszające (wezwanie do złożenia sprawozdania do 7 dni od otrzymania wezwania, pod groźbą kary grzywny lub rozwiązania spółki), rozwiązanie spółki i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego, nadzór kuratora.